Regulamin Blue League – edycja 2022

1. Organizator

Organizatorami zawodów lekkoatletycznych pn. „Blue League”, w skrócie: „BL”, są:

 1. Stowarzyszenie biegaczy “I Ty Możesz Być Wielki”,
 2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”,
 3. Sprinterzy.com.

Wydarzenie ma charakter koleżeńsko-towarzyski.

2. Cel imprezy:

 • możliwość sprawdzenia się m.in. na krótkim, średnim, długim dystansie na bieżni lekkoatletycznej oraz w konkurencjach technicznych,
 • promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Krakowa,
 • promocja biegania i lekkoatletyki,
 • promocja działalności stowarzyszenia biegaczy „I Ty Możesz Być Wielki”, portalu SPRINTERZY.COM oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków – Wschód.

3. Termin i miejsce:

Najbliższa, 24. edycja zawodów odbędzie się 3 września 2022 r. (sobota) w godz. 11:00-15:30, na 400 metrowej bieżni stadionu lekkoatletycznego, należącego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków – Wschód, usytuowanego w Krakowie, pod adresem osiedle Szkolne 39.

Harmonogram startów:

 • 11:00-11:15 – 1000m
 • 11:05-12:05 – Pchnięcie kulą
 • 11:15-11:40 – 100m M
 • 11:50-12:05 – 100m K
 • 12:10-13:10 – Skok w dal
 • 12:15-12:45 – 400m M
 • 12:45-13:05 – 400m K

Harmonogram zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości chętnych.

Zawody zostaną rozegrane z podziałem na kobiety i mężczyzn w konkurencjach: biegi na dystansach 100m, 400m, 1000m, skok w dal oraz pchnięcie kulą.

4. Warunki uczestnictwa:

 • W celu wzięcia udziału w zawodach należy dokonać rejestracji za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: ZAPISY
 • Zapisy elektroniczne będą prowadzone do 1 września 2022 r. (czwartek) do godziny 23:59.
 • Zapisy będą przyjmowane do wyczerpania limitu 100 miejsc.
 • Zagłoszenia będą prowadzone także fizycznie w Biurze Zawodów pod warunkiem nie wyczerpania limitu miejsc.
 • W zawodach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby od 14 roku życia.
 • Możliwe jest wystartowanie maksymalnie w 3 konkurencjach.
 • Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 10 zł.
 • Zebrane opłaty w całości zostaną przekazane na cel charytatywny – podczas zawodów prowadzona będzie zbiórka na rzecz pomocy Mai Gierlickiej. Wkrótce Maja kończy 2 latka. Dzięki zebranym środkom na rehabilitację i dzięki naszej wspólnej pomocy Maja może zacząć chodzić i może wkrótce zacząć biegać! Także zachęcamy do wpłat w wyższej kwocie! <3

Przydatne linki:

5. Świadczenia organizatorów:

 • Każdy uczestnik otrzyma numer startowy wraz z agrafkami. Będzie można je odebrać w dniu zawodów w biurze zawodów od 10:30 do 12:00.
 • Dla uczestników zawodów udostępnione będzie zaplecze sanitarne, znajdujące się w budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportu.
 • Przewidziane są okolicznościowe statuetki dla zwycięzców poszczególnych konkurencji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji godziny rozpoczęcia poszczególnych konkurencji w dniu zawodów w zależności od liczby uczestników lub panujących warunków pogodowych.

6. Wyniki i klasyfikacje

 • Wyniki każdej z konkurencji będą publikowane możliwie najszybciej na stronie http://itmbw.pl
 • Rozdanie dyplomów i statuetek nastąpi po zakończeniu zawodów.
 • W każdej konkurencji  będzie prowadzony podział na kobiety i mężczyzn.

7. Ochrona danych osobowych

 • Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – dalej: RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zawodów.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez Uczestnika Zawodów stanowi: a. art. 6 ust. 1 lit. b – RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Zawodach oraz akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez Uczestnika na publikację wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie podczas organizowanego wydarzenia oraz na publikację wyników biegowych
 • Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego Biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest Stowarzyszenie “I Ty Możesz Być Wielki” z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórki 22, 30-616.
 • Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w Biegu, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszej Umowy, a w zakresie, w którym Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do momentu cofnięcia tej zgody.
 • Udzielenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do uczestnictwa w Zawodach.
 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
 • Prawo dostępu do danych osobowych,
 • Prawo sprostowania danych osobowych,
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo usunięcia danych osobowych,
 • Przenoszenia danych,
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Wskazane powyżej prawa Uczestnik może zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres mailowy: biuro@itmbw.pl
 • Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed lub w trakcie Zawodach skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanych Zawodach lub wykluczeniem z Zawodów.
 • Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę klubu, miasto zamieszkania, numer startowy, wynik biegowy, wizerunek.
 • Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację utrwalonego w jakiejkolwiek formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach cyfrowych, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację wyników biegowych na stronie internetowej organizatora oraz strony obsługującej pomiar czasu.
 • Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 • Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

8. Postanowienia końcowe

 • Organizator nie zapewnia opieki medycznej. Każdy uczestnik bierze udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne;
 • Numery startowe należy umieścić na odzieży wierzchniej, z przodu koszulki, tak, by były widoczne przez cały czas trwania zawodów;
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu;
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami;
 • Nie dopuszcza się startu zawodników Nordic Walking, wózkami dziecięcymi, innymi pojazdami oraz ze zwierzętami;
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb Organizatora biegu;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu.
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wszystkie pytania dotyczące biegów należy kierować na biuro@itmbw.pl