Regulamin Stowarzyszenia


Regulamin Stowarzyszenia „I Ty Możesz Być Wielki”

 

I. Postanowienia ogólne

  1. Celem niniejszego regulaminu jest określenie głównych ram funkcjonowania Stowarzyszenia biegaczy „I Ty Możesz Być Wielki”.
  2. Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki”, w skrócie ITMBW Kraków w dalszych postanowieniach regulaminu nazwane jest „Klubem”.
  3. Każdy z członków Klubu zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego regulaminu.
  4. Celem Klubu jest stworzenie możliwie najlepszych warunków przygotowania jego członków do uczestnictwa w biegach masowych.

II. Przywileje klubowicza

1. Głównym przywilejem klubowicza jest prawo do szkolenia i doskonalenia swoich umiejętności zgodnie z klubowym mottem: STAĆ SIĘ WIELKIM – BIEGAĆ. Klubowicz ma także możliwość:

a) brania udziału we wspólnych treningach, obozach, szkoleniach i wykładach;
b) uzyskiwania wsparcia w dążeniu do swoich biegowych celów od wszystkich klubowiczów;
c) szansy rozwoju swoich umiejętności pod okiem wykwalifikowanych trenerów;
d) dostępu do fachowców służących radą w dziedzinie biegania;
e) brania udziału wspólnie z Klubem w imprezach masowych organizowanych w Polsce i za granicą;
f) uzyskiwania wsparcia materialnego ze strony sponsorów w postaci: zniżek, rabatów itd.;
g) zgłaszania propozycji lub wniosków wobec władz Klubu.

2. Z uzasadnionych przyczyn klubowicz ma możliwość zawieszenia swojego członkostwa w Klubie na okres od 3 miesięcy do roku. W okresie tym jest on zwolniony z uiszczania klubowych składek i zawieszony w prawach Członka Stowarzyszenia.


III. Zasady klubowicza

1. Klubowicz powinien brać aktywny udział w życiu klubu, w szczególności poprzez:

a) udział we wspólnych biegach, treningach, imprezach wskazanych na uzgodnionym harmonogramie startów i innych;
b) godne reprezentowanie klubowych barw i dbanie o dobre imię klubu;
c) starty w zawodach, imprezach sportowych, biegach masowych itp. w klubowej odzieży;
d) udział w spotkaniach klubu odbywających się zazwyczaj w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca;
e) udział w urodzinach i Walnym Zebraniu Stowarzyszenia;
f) pomoc przy sztandarowych imprezach Klubu do których należą: Bieg Walentynkowy, Biegiem na Bagry, Bieg Swoszowicki, Biegiem na Zakrzówek, cykl biegów: I Ty Możesz Biegać Wieczorem oraz zawody lekkoatletyczne Blue League;
g) dbanie o sprzęt klubowy;
h) pomoc innym członkom klubu w wzajemnym doskonaleniu umiejętności.

2. Klubowicz zobowiązany jest do terminowego uiszczania składki klubowej wynoszącej 200 zł za rok, wpłacanej do końca grudnia na klubowe konto.


IV. Postanowienia końcowe

  1. Dokumentem nadrzędnym dla niniejszego regulaminu jest Statut Stowarzyszenia I Ty Możesz Być Wielki. Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności ze Statutem.
  2. Zmian w treści regulaminu dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.