Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA I TY MOŻESZ BYĆ WIELKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki”, w skrócie „ITMBW”, dalej nazwane „klubem”, zostało założone w Krakowie przez Rafała Oświęcimka w dniu 12.01.2013 r.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną nadaną przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym: SKF/121.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest działalnością zarobkową. Działalność Stowarzyszenia finansowana jest m.in. przez sponsorów, wspierające jednostki samorządowe i samych członków. Finanse w żadnym wypadku nie są pokładane ponad wspólną pasję – bieganie.
 4. Zarząd Stowarzyszenia jest obierany i odwoływany przez głosowanie.
 5. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 6. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia u może być jedynie osoba, która po wypełnieniu Deklaracji Członkowskiej, została zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Celem Stowarzyszenia jest stworzenie możliwie najlepszych warunków do przygotowania jego członków do uczestnictwa w biegach masowych.
 8. Sztandarowymi Imprezami Stowarzyszenia są: Bieg Walentynkowy, Biegiem na Bagry, Bieg Swoszowicki, Biegiem na Zakrzówek, cykl biegów I Ty Możesz Biegać Wieczorem oraz zawody lekkoatletyczne Blue League.

II. ZASADY CZŁONKA STOWARZYSZENIA

Członkiem Stowarzyszenia ITMBW, jest biegacz który:

 1. Szkoli i doskonali swoje umiejętności w gronie Klubowiczów ITMBW, by zgodnie z naszym mottem: STAĆ SIĘ WIELKIM – BIEGAĆ.
 2. Przychodzi na spotkania Stowarzyszenia (odbywają się zazwyczaj w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca).
 3. Bierze aktywny udział, we wspólnych biegach; tj. treningach, imprezach wskazanych na uzgodnionym harmonogramie startów oraz imprezach własnych tj. organizowanych przez Klub.
 4. Uiszcza składki klubowe. Jest to 5.00 PLN na miesiąc, wpłacane kwartalnie.
 5. Stara się wykonywać powierzone mu zadania dotyczące działalności Klubu.
 6. Pomaga innym członkom klubu w wzajemnym doskonaleniu umiejętności.

III. PRZYWILEJE CZŁONKA STOWARZYSZENIA

 1. Wspólne treningi.
 2. Szansa rozwoju.
 3. Wsparcie wszystkich Członków Stowarzyszenia.
 4. Dostęp do fachowców służących radą w dziedzinie biegania.
 5. Wspólny udział w imprezach masowych organizowanych w Polsce i zagranicą.
 6. Wsparcie materialne ze strony sponsorów, zniżki, rabaty itp.
 7. Prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 8. Uczestniczenie z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
 9. Zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dokumentem nadrzędnym dla niniejszego Regulaminu jest Statut Stowarzyszenia I Ty Możesz Być Wielki.
 2. Regulamin nie stoi w sprzeczności ze Statutem Stowarzyszenia.