Regulamin Stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia I Ty Możesz Być Wielki

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszego regulaminu jest określenie głównych ram funkcjonowania Stowarzyszenia biegaczy „I Ty Możesz Być Wielki”.
 2. Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki, w skrócie ITMBW w dalszych postanowieniach regulaminu nazwane jest „Klubem”.
 3. Każdy z członków Klubu zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego regulaminu.
 4. Celem Klubu jest stworzenie możliwie najlepszych warunków przygotowania jego członków do uczestnictwa w biegach masowych.

II. Przywileje klubowicza

 1. Głównym przywilejem klubowicza jest prawo do szkolenia i doskonalenia swoich umiejętności zgodnie z klubowym mottem: STAĆ SIĘ WIELKIM – BIEGAĆ. Klubowicz ma także możliwość:
 2. a) brania udziału we wspólnych treningach, obozach, szkoleniach i wykładach;
  b) uzyskiwania wsparcia w dążeniu do swoich biegowych celów od wszystkich klubowiczów;
  c) szansy rozwoju swoich umiejętności pod okiem wykwalifikowanych trenerów;
  d) dostępu do fachowców służących radą w dziedzinie biegania;
  e) brania udziału wspólnie z Klubem w imprezach masowych organizowanych w Polsce i za granicą;
  f) uzyskiwania wsparcia materialnego ze strony sponsorów w postaci: zniżek, rabatów itd.;
  g) zgłaszania propozycji lub wniosków wobec władz Klubu.

 3. Z uzasadnionych przyczyn klubowicz ma możliwość zawieszenia swojego członkostwa w Klubie na okres od 3 miesięcy do roku. W okresie tym jest on zwolniony z uiszczania klubowych składek
  i zawieszony w prawach Członka Stowarzyszenia.

III. Zasady klubowicza

 1. Klubowicz powinien brać aktywny udział w życiu klubu, w szczególności poprzez:
 2. a) udział we wspólnych biegach, treningach, imprezach wskazanych na uzgodnionym harmonogramie startów i innych;
  b) godne reprezentowanie klubowych barw i dbanie o dobre imię klubu;
  c) starty w zawodach, imprezach sportowych, biegach masowych itp. w klubowej odzieży;
  d) udział w spotkaniach klubu odbywających się zazwyczaj w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca;
  e) udział w urodzinach i Walnym Zebraniu Stowarzyszenia;
  f) pomoc przy sztandarowych imprezach Klubu do których należą: Bieg Walentynkowy, Biegiem na Bagry, Bieg Swoszowicki, Biegiem na Zakrzówek, cykl biegów: I Ty Możesz Biegać Wieczorem
  oraz zawody lekkoatletyczne Blue League;
  g) dbanie o sprzęt klubowy;
  h) pomoc innym członkom klubu w wzajemnym doskonaleniu umiejętności.

 3. Klubowicz zobowiązany jest do terminowego uiszczania składki klubowej wynoszącej 5 zł na miesiąc, wpłacanej kwartalnie na klubowe konto.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Dokumentem nadrzędnym dla niniejszego regulaminu jest Statut Stowarzyszenia I Ty Możesz Być Wielki. Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności ze Statutem.
 2. Zmian w treści regulaminu dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.