4. Bieg Walentynkowy – Regulamin

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki
e-mail: biuro@itmbw.pl


2. CEL IMPREZY

 • Biegowe uczczenie „Święta Zakochanych”
 • Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej
 • Rozegranie pierwszej imprezy z cyklu biegów I Ty Możesz Być Wielki 2019

3. TERMIN

 • Niedziela, 10 lutego 2019 roku
  12:00 – Bieg Par
  13:00 – Bieg Do Wzięcia

4. MIEJSCE I TRASA

 •  Miejsce. Park im. Henryka Jordana w Krakowie. Start i meta w parku od strony krakowskich Błoń (Al. 3 Maja).
 • Trasa biegów w kategoriach „par” i „do wzięcia”:

Dystans biegu wynosi 5 km. Start i meta znajdować się będą w Parku im. Henryka Jordana w Krakowie. Trasa obejmuje pętlę wokół Błoń oraz „serduszkową” pętlę w Parku Jordana.


5. LIMIT CZASU

 • Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 50 minut.
 • Uczestnicy, którzy nie ukończą Biegu w powyższym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 •  W biegu mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy, którzy:
  • do dnia 10 lutego 2019 roku ukończą 12 rok życia;
  • dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj: zapisy na bieg lub w Biurze Zawodów w czasie jego otwarcia (do wyczerpania limitu miejsc);
  • uiszczą opłatę startową;
  • okażą dokument tożsamości (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną);
  • podpiszą przy odbiorze pakietu startowego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu, znajomości niniejszego regulaminu, jego akceptacji, oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy.
 • W przypadku niepełnoletnich uczestników biegu konieczne jest okazanie uzupełnionego i podpisanego przez rodzica (lub opiekuna prawnego) oświadczenia. Zgoda powinna zostać złożona w chwili odbioru pakietu startowego. Brak pisemnej zgody opiekuna prawnego uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z biegu.
 • Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu z nadanym numerem startowym przez okazanie podpisanego Upoważnienia oraz Oświadczenia.
 • W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zgłoszeni do biegu, z nadanym i odebranym od Organizatora numerem startowym.

7. PROGRAM ZAWODÓW

 • Sobota, 9 lutego 2019 roku:
  16:00 – otwarcie Biura Zawodów
  20:00 – zamknięcie Biura Zawodów
 • Niedziela, 10 lutego 2019 roku:
  8:00 – otwarcie Biura Zawodów
  12:00 – start Biegu Par
  12:30 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń w Biurze Zawodów
  13:00 start Biegu Do Wzięcia
  13:30 – koncert w sali audytoryjnej U2
  14:00 – rozpoczęcie ceremonii dekoracji zwycięzców w sali audytoryjnej U2
  15:00 – konkurs z nagrodami przeprowadzony wśród wszystkich uczestników zawodów
  15:30 – oficjalne zakończenie zawodów.

8. BIURO ZAWODÓW I ZAPLECZE BIEGU

 • Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów
 • Pakiet dla obu uczestników w Biegu Par może odebrać tylko jedna osoba z pary
 • Biuro Zawodów znajdować się będzie w Hali TS Wisła ul. Reymonta 22
 • Biuro będzie funkcjonować:
  9 lutego 2019 roku (sobota) w godzinach 16:00 – 20:00
  10 lutego 2019 roku (niedziela) w godzinach 8:00 – 12:30

9. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia można dokonać:
  – elektronicznie: przez formularz zgłoszeniowy, który będzie aktywny do dnia 4 lutego 2019 roku
  – w Biurze Zawodów w dniach 9 i 10 lutego 2019 r., o ile nie zostanie osiągnięty limit uczestników
 • Opłata wpisowa od osoby wynosi:
  • 45 zł – pierwsze 100 osób (w tym osoby wykupujące karnet na 4 biegi)
  • 55 zł – do 15 stycznia
  • 65 zł – do 4 lutego
  • 80 zł – płatne gotówką w Biurze Zawodów (pod warunkiem nie wyczerpania limitu miejsc)
 • Opłatę startową należy wpłacać przelewem bankowym na konto:
  Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki
  Podgórki 22     30-616 Kraków
  Tytuł przelewu:    4BW, Imię i Nazwisko, data urodzenia
  Numer konta Alior Bank:    13 2490 0005 0000 4600 1080 5895
 • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 • Istnieje możliwość przepisania opłaty startowej na inną osobę do 1 lutego 2019 r. po dodatkowym uiszczeniu opłaty cedującej w kwocie 10 zł na ten sam rachunek, na który należy wpłacać opłatę startową. Po tym terminie nie ma już możliwości przepisania pakietu startowego.
 • Nadanie numeru startowego (zmiana statusu na Opłacono na liście zapisanych zawodników) następuje do 7 dni roboczych po uiszczeniu opłaty startowej. Przelewy będą przyjmowane wyłącznie do 5 lutego 2019 roku. Przelewy, które otrzymamy po tym terminie nie zostaną uznane i zostaną zwrócone na konto nadawcy.
 • W przypadku osób startujących w biegu w kategorii „par” opłatę należy uiścić za każdą osobę.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do uzyskania limitu zgłoszeń, który wynosi 350 par łącznie na Bieg Par. Limit na bieg w kategorii „do wzięcia” wynosi 700 osób.
 • Za pełne zgłoszenie uznaje się zapis wraz z opłatą, sam zapis przez formularz nie daje gwarancji miejsca w zawodach.

  KARNETY

  • Istnieje możliwość zakupienia karnetu na wszystkie 4 biegi cyklu „I Ty Możesz Być Wielki 2019”. Karnet obejmuje biegi:
   • 4. Bieg Walentynkowy – 10.02.2019 r. – bieg w kategorii „par” lub „do wzięcia” (karnet obejmuje tylko jedną osobę)
   • Biegiem na Bagry 5! – 14.04.2019 r. – 10 km
   • 7. Bieg Swoszowicki – 26.05.2019 r. – 10 km
   • Biegiem na Zakrzówek 4! – 25.08.2019 r. – 10 km
  •  Osoby, które wykupiły karnet oraz ukończyły 4 biegi otrzymają statuetkę, która będzie możliwa do odebrania na zakończenie cyklu biegów podczas imprezy Biegiem na Zakrzówek 4!, w dniu 25.08.2019 r.
  • Karnet należy opłacić do:
   • 4 lutego 2019 roku – 220 zł;
   • 8 kwietnia 2019 roku 250 zł (należy od tej kwoty odjąć opłatę startową uiszczoną na 4. Bieg Walentynkowy)
  • Karnet należy opłacić podczas zapisu na Bieg Walentynkowy przelewem (tylko do 4.02) na wyżej podane konto biegu z dopiskiem w tytule przelewu „Karnet ITMBW 2019, Imię, Nazwisko, Rok urodzenia”.
  • W przypadku przepisania pakietu na pojedynczy bieg przez osobę, która wykupiła karnet, traci ona prawo do uzyskania statuetki.

10. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 •  W pakiecie startowym znajdować się będzie:
  • Okolicznościowa, koszulka z długim rękawem (long sleeve),Rozmiarówka koszulki Koszulka Bieg Walentynkowy
  • Numer startowy,
  • Opaski (dla osób biegnących w kategorii „par”)
  • Agrafki.
 • Istnieje możliwość znalezienia się w pakiecie także dodatkowych elementów w zależności od hojności sponsorów.
 • Osoby, które dokonają opłaty w Biurze Zawodów nie mają gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego.
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy, odlewany medal.
 • Na mecie na zawodników będzie czekać ciepła herbata.
 • Każdy zawodnik na mecie otrzyma wuzetkę.
 • Na trasie oraz na mecie biegów organizator zapewnia opiekę medyczną.

11. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 •  W kategorii „do wzięcia” nagrodzeni zostaną: 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn.
 • W kategorii „pary” nagrodzone zostanie 6 pierwszych par.
 • W kategorii „pary” nagrodzone zostaną tylko pary mieszane ze względu na równą rywalizację sportową.
 • W kategorii „pary” nagrodzone zostaną też 3 pierwsze małżeństwa.
 • Nagrody mogą się dublować.
 • Organizator przewiduje puchary oraz nagrody rzeczowe. Liczba nagród może się powiększyć w zależności od hojności sponsorów.
 • Osoby, które pokonają minimum jedną pętlę mogą również wziąć udział w konkursie z nagrodami.
 • Zawodnikom, którzy otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • W przypadku nieodebrania nagrody podczas ceremonii dekoracji, istnieje możliwość odebrania jej do 5 dni roboczych po zakończonym wydarzeniu po wcześniejszym kontakcie za pomocą adresu mailowego: biuro@itmbw.pl

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – dalej: RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Biegu.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez Uczestnika Biegu stanowi: a. art. 6 ust. 1 lit. b – RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Biegu oraz akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez Uczestnika na publikację wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie podczas organizowanego wydarzenia oraz na publikację wyników biegowych
 • Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego Biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórki 22, 30-616.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy z Administratorem, w tym w szczególności firmie obsługującej pomiar czasu.
 • Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w Biegu, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszej Umowy, a w zakresie, w którym Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do momentu cofnięcia tej zgody.
 • Udzielenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do uczestnictwa w Biegu.
 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
  • Prawo dostępu do danych osobowych,
  • Prawo sprostowania danych osobowych,
  • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo usunięcia danych osobowych,
  • Przenoszenia danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Wskazane powyżej prawa Uczestnik może zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres mailowy: magdalena.rychlik@itmbw.pl.
 • Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed lub w trakcie Biegu skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym Biegu lub wykluczeniem z Biegu.
 • Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę klubu, miejsce zamieszkania, numer startowy, wynik biegowy, wizerunek.
 • Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację utrwalonego w jakiejkolwiek formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację wyników biegowych na stronie internetowej organizatora oraz strony obsługującej pomiar czasu.
 • Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 • Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania Uczestników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne;
 • Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak, by były widoczne przez cały czas trwania biegu;
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie). Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami;
 • Nie dopuszcza się do startu zawodników ze zwierzętami;
 • Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani;
 • Nie dopuszcza się startu osób uprawiających nordic walking, z wózkami dziecięcymi oraz na wózkach inwalidzkich.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu;
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie najpóźniej do 5 lutego 2019 roku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu
  w sytuacjach spornych. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dyrektor biegu
Rafał Oświęcimka


 


 

Strona biegu Informator   Lista startowa  Wydarzenie na Fb Relacja z 3 edycji