Regulamin Blue League – edycja 2019

1. Organizator

Organizatorami zawodów lekkoatletycznych pn. „Blue League”, w skrócie: „BL”, są: Stowarzyszenie biegaczy I Ty Możesz Być Wielki, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” oraz Sprinterzy.com. Wydarzenie ma charakter koleżeńsko-towarzyski.

2. Cel imprezy:

 • możliwość sprawdzenia się m.in. na krótkim, średnim, długim dystansie na bieżni lekkoatletycznej oraz w konkurencjach technicznych,
 • promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej,
 • promocja biegania i fitnessu jako najprostszych form aktywności sportowej,
 • promocja działalności stowarzyszenia biegaczy „I Ty Możesz Być Wielki”, portalu SPRINTERZY.COM oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków – Wschód.

3. Termin i miejsce:

Najbliższa, 23. edycja zawodów odbędzie się 6 lipca 2019 r. (sobota) w godz. 11:30-15:30, na 400 metrowej bieżni stadionu lekkoatletycznego, należącego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków – Wschód, usytuowanego w Krakowie, pod adresem osiedle Szkolne 39.

Harmonogram startów:

– 11:30-11:45 – 1000m
– 11:45-12:20 – 100m M
– 12:20-12:50 – 100m K
– 13:00-13:35 – 400m M
– 13:35-14:10 – 400m K
– 14:10-14:30 – Test Coopera
– 11:30-12:30 – Pchnięcie kulą
– 12:30-13:20 – skok wzwyż
– 13:20-14:10 – skok w dal

Zawody zostaną rozegrane z podziałem na kobiety i mężczyzn w konkurencjach: Biegi na dystansach 100m, 400m, 1000m skok w dal, skok wzwyż oraz pchnięcie kulą. Dodatkowo przeprowadzony zostanie również Test Coopera (próba wytrzymałości organizmu, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu).

 ZAPISY

4. Warunki uczestnictwa:

 • W celu wzięcia udziału w zawodach należy dokonać rejestracji. Zgłoszenia za pomocą formularza można przesyłać do 2 lipca (wtorek) do godziny 23:59. Po powyższym terminie zapisy realizowane będą na miejscu zawodów, o ile będą dostępne miejsca. Zapisy będą przyjmowane do wyczerpania limitu 150 miejsc.
 • Imienne numery startowe dostaną wyłącznie uczestnicy, którzy przesłali swoje zgłoszenia do 2 lipca(wtorek) do godziny 23:59. Osoby, które przesłały zgłoszenia po powyższym terminie dostaną uniwersalne numery startowe. Uniwersalne numery startowe będą wydawane do wyczerpania dostępnych numerów.
 • W zawodach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby niezależnie od wieku. Możliwe jest uczestnictwo w każdej wyżej wymienionej konkurencji.
 •  Możliwe jest wystartowanie maksymalnie w 2 konkurencjach biegowych i w 2 konkurencjach technicznych.
 • Udział w zawodach jest bezpłatny.

5. Świadczenia organizatorów:

 •  Każdy uczestnik otrzyma numer startowy wraz z agrafkami. Będzie można je odebrać w dniu zawodów w biurze zawodów od 10:30 do 12:00.
 • Dla uczestników zawodów udostępnione będzie zaplecze sanitarne, znajdujące się w budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportu.
 • Przewidziane są okolicznościowe nagrody dla najlepszych uczestników m.in. w postaci pucharów. Dodatkowe nagrody zostaną przyznane w zależności od hojności sponsorów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej modyfikacji godziny rozpoczęcia poszczególnych konkurencji w dniu zawodów w zależności od liczby uczestników lub panujących warunków pogodowych.

6. Wyniki i klasyfikacje

 • Wyniki każdej z konkurencji będą publikowane możliwie najszybciej na stronie http://itmbw.pl
 • Rozdanie dyplomów i nagród nastąpi po zakończeniu zawodów.
 • W każdej klasyfikacji będzie prowadzony podział na kobiety i mężczyzn, oprócz tego w kategorii dzieci zostaną nagrodzone konkurencje 100m oraz skok w dal (do tej kategorii zaliczane są dzieci do 13. roku życia).

8. Ochrona danych osobowych

 • Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – dalej: RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zawodów.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez Uczestnika Zawodów stanowi: a. art. 6 ust. 1 lit. b – RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Zawodach oraz akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez Uczestnika na publikację wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie podczas organizowanego wydarzenia oraz na publikację wyników biegowych
 • Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego Biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórki 22, 30-616.
 • Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w Biegu, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszej Umowy, a w zakresie, w którym Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do momentu cofnięcia tej zgody.
 • Udzielenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do uczestnictwa w Zawodach.
 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
  • Prawo dostępu do danych osobowych,
  • Prawo sprostowania danych osobowych,
  • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo usunięcia danych osobowych,
  • Przenoszenia danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Wskazane powyżej prawa Uczestnik może zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres mailowy: magdalena.rychlik@itmbw.pl.
 • Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed lub w trakcie Zawodach skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanych Zawodach lub wykluczeniem z Zawodów.
 • Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę klubu, miejsce zamieszkania, numer startowy, wynik biegowy, wizerunek.
 • Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację utrwalonego w jakiejkolwiek formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację wyników biegowych na stronie internetowej organizatora oraz strony obsługującej pomiar czasu.
 • Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 • Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

9. Postanowienia końcowe

 • Organizator nie zapewnia opieki medycznej. Każdy uczestnik bierze udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne;
 • Numery startowe należy umieścić na odzieży wierzchniej, z przodu koszulki, tak, by były widoczne przez cały czas trwania zawodów;
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu;
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami;
 • Nie dopuszcza się startu zawodników Nordic Walking, wózkami dziecięcymi, innymi pojazdami oraz ze zwierzętami;
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb Organizatora biegu;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wszystkie pytania dotyczące biegów należy kierować na biuro@itmbw.pl