Biegi dla dzieci nad Bagrami w ramach 10-lecia Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

W tym roku świętujemy wyjątkową rocznicę: 10 lat istnienia Budżetu Obywatelskiego w Krakowie! 

Choć dzieci już powoli szykują się do szkoły, mamy dla nich niespodziankę! Już 16 września nad Zalewem Bagry w ramach obchodów 10 rocznicy Budżetu Obywatelskiego odbędą się biegi dla dzieci na dystansach od 50 do 300 m! ❤️🏃

ZapisyLista startowaWydarzenie na Fb
Zgoda i oświadczenie rodzicaUpoważnienie na odbiór pakietuBiegi dla dzieci


Miejsce imprezy

Impreza odbędzie się nad pięknie zmodernizowanym zalewem Bagry, gdzie będziemy obchodzić 10. rocznicę Budżetu Obywatelskiego. Podczas tego wydarzenia czeka na Was wiele atrakcji. ITMBW także przyczyni się do uświetnienia tej rocznicy, organizując biegi dla dzieci!

Już teraz szykujcie swoje pociechy na wspaniałą zabawę połączoną z aktywnością fizyczną i zdrową rywalizacją. Niech w ten nowy rok szkolny wbiegną z uśmiechami na twarzy! 😄😄


Od samego początku Budżet obywatelski miasta Krakowa był nie tylko narzędziem demokracji lokalnej, ale także symbolem zaangażowania społeczności w kształtowanie swojego otoczenia. Do tej pory zrealizowano setki projektów – od nowych przestrzeni rekreacyjnych, przez ciekawe inicjatywy edukacyjne, po poprawę infrastruktury miejskiej, a także nasze Ogólnodostępne Treningi Biegowe, które od lat zachęcają do aktywności fizycznej mieszkańców Krakowa!

To dowód na to, że wspólne działanie przynosi efekty, które widać na co dzień. Dzięki Wam, miasto stało się lepszym miejscem do życia. Jest więc co świętować! 🎉😄

Jak się zapisać?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem zawodów zamieszczonym na dole strony.
 2. Zapisz na zawody swoje dziecko.
 3. Dokonaj opłaty startowej w kwocie 20 zł.
 4. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu zawodów od godziny 15:00 do 16:00.

Harmonogram

Wśród konkurencji oferowanych w ramach zawodów będą biegi na dystansach: 50m, 100m, 200m i 300m.

 • 15:00-16:00 – odbiór pakietów startowych
 • 16:00-16:20 – biegi dla dzieci
 • 16:45-17:00 – dekoracja biegów dla dzieciRegulamin zawodów

Regulamin biegów dla dzieci nad Bagrami w ramach 10-lecia Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

 1. Biegi rozegrane zostaną w dniu 16 września 2023 r. (sobota) w godz. 16:00 – 16:20 na terenie zielonym obok Zalewu Bagry od strony ulicy Kaczej (po zachodniej stronie pagórka). Trasy biegów zostaną wyznaczone i taśmowane w postaci pętli.
 2. Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymają w pakiecie startowym: pamiątkową koszulkę, numer startowy, posiłek regeneracyjny i agrafki, a po ukończeniu biegu okolicznościowe pamiątkowe medale.
 3. Biegi dla dzieci startują o godzinie 16:00, rozpoczynają się startem na najkrótszym dystansie 50 m, kolejne starty w odstępach ok. pięciominutowych, osobno dla dziewczyn i chłopców.
 4. Podział na dystanse i roczniki:
  1. 50 m – dzieci urodzone w latach 2020-2022
  2. 50 m – dzieci urodzone w latach 2018-2019
  3. 100 m – dzieci urodzone w latach 2016-2017
  4. 200 m – dzieci urodzone w latach 2014-2015
  5. 300 m – dzieci urodzone w latach 2012-2013
 5. Start na każdym dystansie jest osobny dla dziewczyn i chłopców.
 6. Zapisy dzieci do udziału w zawodach odbywać się będą za pomocą formularza zapisów dostępnego tutaj: zapisy na bieg oraz w Biurze Zawodów w dniu 16 września 2023 r. (do wyczerpania limitu miejsc).
 7. Opłata za udział dziecka w zawodach wynosi 20 zł i jest uiszczana za pomocą płatności natychmiastowych przy zapisie.
 8. W dniu biegu bardzo prosimy o wcześniejszy odbiór pakietów startowych i przyjście na miejsce startu biegu.
 9. Rodzice lub prawni opiekunowie (lub uprawnieni opiekunowie grup np. trenerzy zorganizowanych grup sportowych) podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów, okazują swój dowód osobisty i legitymację/e szkolną dziecka/dzieci. Dodatkowo okazują podpisane Oświadczenie/nia (dostępne tutaj) wypełnione przez rodziców lub prawnych opiekunów, m.in. o wyrażeniu zgody na udział w biegu, wzięciu odpowiedzialności podczas biegu, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu, znajomości regulaminu, jego akceptacji oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia imprezy.
 10. Dla najlepszych 3 pierwszych dziewczynek i 3 pierwszych chłopców w każdym z biegów przewidziane są dyplomy i nagrody. Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz. 16:45.
 11. Każdy uczestnik biegów dostanie medal.
 12. Ceremonia dekoracji będzie mieć miejsce na scenie zlokalizowanej na boisku przy parkingu na końcu ulicy Koziej w Krakowie.
 13. Limit uczestników wynosi 200 osób, stąd bardzo prosimy o wcześniejsze uiszczanie opłat startowych oraz zapisywanie się drogą elektroniczną. Za pełne zgłoszenie przyjmuje się zapis wraz z opłatą.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie sprawuje opieki nad osobami nieletnimi biorącymi udział w biegach dla dzieci.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – dalej: RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Biegu.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez Uczestnika Biegu stanowi: a. art. 6 ust. 1 lit. b – RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Biegu oraz akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez Uczestnika na publikację wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie podczas organizowanego wydarzenia oraz na publikację wyników biegowych
 • Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego Biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest Stowarzyszenie “I Ty Możesz Być Wielki” z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórki 22, 30-616.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy z Administratorem, w tym w szczególności firmie obsługującej pomiar czasu.
 • Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w Biegu, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszej Umowy, a w zakresie, w którym Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do momentu cofnięcia tej zgody.
 • Udzielenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do uczestnictwa w Biegu.
 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
 • Prawo dostępu do danych osobowych,
 • Prawo sprostowania danych osobowych,
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo usunięcia danych osobowych,
 • Przenoszenia danych,
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Wskazane powyżej prawa Uczestnik może zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres mailowy: biuro@itmbw.pl.
 • Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed lub w trakcie Biegu skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym Biegu lub wykluczeniem z Biegu.
 • Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę klubu, miejsce zamieszkania, numer startowy, wynik biegowy, wizerunek.
 • Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację utrwalonego w jakiejkolwiek formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację wyników biegowych na stronie internetowej organizatora oraz strony obsługującej pomiar czasu. Materiały wykorzystane już w przestrzeni publicznej tam pozostaną i mogą nie zostać usunięte.
 • Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 • Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przyjęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.