Regulamin 6. Bieg Walentynkowy

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie “I Ty Możesz Być Wielki”

e-mail: biuro@itmbw.pl

2. CEL IMPREZY

 • Biegowe uczczenie „Święta Zakochanych”
 • Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej

3. TERMIN

 • Niedziela, 13 lutego 2022 roku
  12:00 – Bieg Par
  13:00 – Bieg Do Wzięcia

4. MIEJSCE I TRASA

 •  Miejsce. Park im. Henryka Jordana w Krakowie. Start i meta w parku od strony krakowskich Błoń (Al. 3 Maja).
 • Trasa biegów w kategoriach „par” i „do wzięcia”:
  Dystans biegu wynosi 5 km. Start i meta znajdować się będą w Parku im. Henryka Jordana w Krakowie. Trasa obejmuje pętlę wokół Błoń oraz „serduszkową” pętlę w Parku Jordana.

5. LIMIT CZASU

 • Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 50 minut.
 • Uczestnicy, którzy nie ukończą Biegu w powyższym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 •  W biegu mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy, którzy:
  • do dnia 13 lutego 2022 roku ukończą 10 rok życia;
  • dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj: zapisy na bieg lub w Biurze Zawodów w czasie jego otwarcia (do wyczerpania limitu miejsc);
  • uiszczą opłatę startową;
  • okażą dokument tożsamości (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną);
  • podpiszą przy odbiorze pakietu startowego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu, znajomości niniejszego regulaminu, jego akceptacji, oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy.
 • W przypadku niepełnoletnich uczestników biegu konieczne jest okazanie uzupełnionego i podpisanego przez rodzica (lub opiekuna prawnego) oświadczenia. Zgoda powinna zostać złożona w chwili odbioru pakietu startowego. Brak pisemnej zgody opiekuna prawnego uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z biegu.
 • Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu z nadanym numerem startowym przez okazanie podpisanego Upoważnienia oraz Oświadczenia.
 • W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zgłoszeni do biegu, z nadanym i odebranym od Organizatora numerem startowym.

7. PROGRAM ZAWODÓW

 • Sobota, 12 lutego 2022 roku:
  16:00 – otwarcie Biura Zawodów
  20:00 – zamknięcie Biura Zawodów (dłuższe godziny działania Biura Zawodów)
 • Niedziela, 13 lutego 2022 roku:
  8:00 – otwarcie Biura Zawodów
  12:00 – start Biegu Par
  12:30 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń w Biurze Zawodów
  13:00 start Biegu Do Wzięcia
  13:50 – rozpoczęcie ceremonii dekoracji zwycięzców w sali audytoryjnej
  14:20 – konkurs z nagrodami przeprowadzony wśród wszystkich uczestników zawodów
  14:30 – oficjalne zakończenie zawodów.

8. BIURO ZAWODÓW I ZAPLECZE BIEGU

 • Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów
 • Pakiet dla obu uczestników w Biegu Par może odebrać jedna osoba z pary
 • Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego (ulica Krupnicza 33 w Krakowie). Na terenie Biura zawodów udostępnione zostaną uczestnikom szatne i depozyt.
 • Biuro będzie funkcjonować:
  12 lutego 2022 roku (sobota) w godzinach 16:00 –19:00
  13 lutego 2022 roku (niedziela) w godzinach 8:30 – 12:30

9. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia można dokonać TYLKO elektronicznie: przez formularz zgłoszeniowy, który będzie aktywny do dnia 7 lutego 2022 roku
 • Opłata wpisowa od osoby wynosi:
  • 50 zł – pierwsze 100 osób 
  • 60 zł – do 9 stycznia
  • 70 zł – do 7 lutego
  • 90 zł – płatne gotówką w Biurze Zawodów (pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc)
 • Opłatę startową należy wpłacać za pomocą płatności natychmiastowej Dotpay podczas zapisów albo przelewem bankowym na konto:

Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki
Podgórki 22     30-616 Kraków
Tytuł przelewu:   6BW, Imię i Nazwisko, data urodzenia
Numer konta Alior Bank: 13 2490 0005 0000 4600 1080 5895

 • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 • Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę do 7 lutego 2022 r. Po tym terminie nie ma już możliwości przeniesienia pakietu startowego. W celu przeniesienia pakietu prosimy o kontakt na maila biuro@itmbw.pl
 • Weryfikacja opłaty startowej następuje do 7 dni roboczych po uiszczeniu opłat. Przelewy będą przyjmowane wyłącznie do 8 lutego 2022 roku. Przelewy, które otrzymamy po tym terminie nie zostaną uznane i zostaną zwrócone na konto nadawcy.
 • W przypadku osób startujących w biegu w kategorii „par” opłatę należy uiścić za każdą osobę.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do uzyskania limitu zgłoszeń, który wynosi łącznie 1300 uczestników z opłaconym udziałem w biegu. 
 • Za pełne zgłoszenie uznaje się zapis wraz z opłatą, sama rejestracja przez formularz nie daje gwarancji miejsca w zawodach.
 • W przypadku braku możliwości organizacji zawodów z powodu pandemii COVID, bieg zostanie przeniesiony na 18-19 czerwca. Opłaty zostaną zwrócone lub przepisane na nowy termin biegu.

10. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 •  W pakiecie startowym znajdować się będzie:
  • Skarpetki z motywem „all you need is RUN”,
  • Numer startowy z bezzwrotnym chipem,
  • Opaski (dla osób biegnących w kategorii „par”),
  • Gadżety od sponsorów,
  • Agrafki.
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal.
 • Każdy zawodnik po biegu otrzyma wuzetkę.
 • Na mecie przewidziany jest punkt z wodą.
 • Punkt z wodą i herbatą przewidziany jest w punkcie gastro.
 • Organizator zapewnia pomiar czasu bezzwrotnymi chipami.
 • Na trasie oraz na mecie biegów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Dodatkowo przy zapisie można rozszerzyć pakiet o okolicznościową koszulkę z długim rękawem (long sleeve) – 40 zł.

11. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 • W kategorii „do wzięcia” nagrodzeni zostaną: 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn.
 • W kategorii „pary” nagrodzone zostanie 6 pierwszych par.
 • W kategorii „pary” nagrodzone zostaną tylko pary mieszane ze względu na równą rywalizację sportową.
 • W kategorii „pary” nagrodzone zostaną też 3 pierwsze małżeństwa.
 • Nagrody nie dublują się.
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach. Liczba nagród może się powiększyć w zależności od hojności sponsorów.
 • Zawodnikom, którzy otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • W przypadku nieodebrania nagrody podczas ceremonii dekoracji, istnieje możliwość odebrania jej do 5 dni roboczych po zakończonym wydarzeniu po wcześniejszym kontakcie za pomocą adresu mailowego: biuro@itmbw.pl

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – dalej: RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Biegu.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez Uczestnika Biegu stanowi: a. art. 6 ust. 1 lit. b – RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Biegu oraz akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez Uczestnika na publikację wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie podczas organizowanego wydarzenia oraz na publikację wyników biegowych
 • Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego Biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórki 22, 30-616.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy z Administratorem, w tym w szczególności firmie obsługującej pomiar czasu.
 • Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w Biegu, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszej Umowy, a w zakresie, w którym Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do momentu cofnięcia tej zgody.
 • Udzielenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do uczestnictwa w Biegu.
 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:
  • Prawo dostępu do danych osobowych,
  • Prawo sprostowania danych osobowych,
  • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo usunięcia danych osobowych,
  • Przenoszenia danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Wskazane powyżej prawa Uczestnik może zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres mailowy: magdalena.rychlik@itmbw.pl.
 • Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed lub w trakcie Biegu skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym Biegu lub wykluczeniem z Biegu.
 • Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę klubu, miejsce zamieszkania, numer startowy, wynik biegowy, wizerunek.
 • Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację utrwalonego w jakiejkolwiek formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację wyników biegowych na stronie internetowej organizatora oraz strony obsługującej pomiar czasu. Materiały wykorzystane już w przestrzeni publicznej tam pozostaną i mogą nie zostać usunięte.
 • Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 • Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne;
 • Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak, by były widoczne przez cały czas trwania biegu;
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie). Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • Organizator, ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru imprezy, zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego w trakcie trwania zawodów (np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.), w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami;
 • Nie dopuszcza się do startu zawodników ze zwierzętami;
 • Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani;
 • Nie dopuszcza się startu osób z wózkami dziecięcymi oraz na wózkach inwalidzkich.
 • Dopuszcza się startu osób uprawiających nordic walking, takie osoby powinny ustawić się na końcu stawki.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu;
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie najpóźniej do 5 lutego 2020 roku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.